Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 In trang
11/01/2022 05:09 CH
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng và Trần Đức Thắng chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị do đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì, cùng sự tham dự của các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XI, đại diện lãnh đạo UBKT các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

heo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”. Từ đó, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên; trong đó, có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí tư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, kiểm tra đối với 20 tổ chức đảng. Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 51.600 tổ chức và 272.512 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 49.504 tổ chức đảng, 267.804 đảng viên thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 371 tổ chức đảng và 1.055  đảng viên có khuyến điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên. Trong đó, đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 289 đảng viên.  

 

Trong năm vừa qua, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên; trong đó, có 4.307 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; trong đó, có 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.463 đảng viên. 

 

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp cũng đã giám sát chuyên đề 38.671 tổ chức đảng và 124. 960 đảng viên. Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã phát hiện 190 tổ chức đảng và 300 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức đảng và 38 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã giám sát 26.040 tổ chức đảng và 36.924 đảng viên. Qua giám sát, UBKT các cấp đã phát hiện 160 tổ chức đảng và 294 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 57 tổ chức đảng và 123 đảng viên.

 

Trong năm 2021, công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Từ đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong năm vừa qua, công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được đẩy mạnh; công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận nêu lên những kết quả nổi bật, những khó khăn hạn chế trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thời gian qua; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các nội dung, giải pháp thực hiện thời gian tới.

 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thay mặt Ban Bí thư, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2021. Cùng với đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã gợi mở một số nội dung để các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp quan tâm trong thời gian tới như: Phải tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội. 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; việc xác định phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng… 

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thay mặt UBKT Trung ương và ngành kiểm tra đã xin tiếp thu, lĩnh hội và sẽ triển khai, thực hiện đầy đủ kịp thời những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến góp ý tại hội nghị; đồng thời phân tích, đánh giá làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thời gian qua và nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. 

DUY DANH - Báo Lâm Đồng

(http://baolamdong.vn/chinhtri/202201/tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nam-2021-3098341/)

Lượt xem: 810
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001329597
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 10.727
  •  Trong tháng: 37.727
  •  Trong năm: 368.095