Đam Rông: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh In trang
30/10/2023 03:29 CH

Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là yếu tố đóng vai trò quyết định trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đam Rông.

Đảng bộ huyện Đam Rông hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.787 đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trên địa bàn huyện có tổng số 51 đồng chí, trong đó 5 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy (4 chuyên trách, 1 kiêm chức) và 46 ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở công tác tại 11 UBKT Đảng ủy cơ sở và 27 cán bộ được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Trong những năm qua, UBKT Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. 

Năm 2023, là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; ngay từ đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó xác định nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 70 lượt tổ chức Đảng, 97 đảng viên (16 cấp ủy viên các cấp); giám sát 14 tổ chức Đảng, 18 đảng viên (10 cấp ủy viên các cấp). 

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực: Việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; kê khai tài sản, thu nhập; việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên,... Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, đồng thời, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục trong thời gian tới.

9 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên, với các hình thức khiển trách (9); cảnh cáo (2); khai trừ (5). Trong đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 11 đảng viên, cấp ủy cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính nghiêm minh, chính xác, kịp thời, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, UBKT các đảng ủy trực thuộc tích cực, chủ động hơn trong tham mưu cho cấp ủy, cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tích cực, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, bước đầu có tác dụng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ cơ sở.

Bên cạnh nội dung kiểm tra, nội dung giám sát tổ chức Đảng và đảng viên cũng được thực hiện chặt chẽ. 

Thực tiễn tại địa bàn huyện Đam Rông cho thấy, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực; nội dung kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực, những vấn đề còn nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...; qua đó, kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế, sai phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; ngăn ngừa, đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện Đam Rông trong thời gian qua.

đồng chí Trương Văn Sáng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đam Rông

Lượt xem: 222
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156301
  •  Đang online: 48
  •  Trong tuần: 8.680
  •  Trong tháng: 34.861
  •  Trong năm: 194.799